Phỏng vấn Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III diễn ra tròn một tháng, Ban Truyền thông Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã tiến hành một buổi phỏng vấn với Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023) nhằm trao đổi những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân Tân Chủ tịch về những công việc đã được tiến hành kể từ sau Đại hội III.